Težeći ka tome da budemo najbolji prodavac obuće na malo, naši zaposleni u okviru svakog radnog mesta rade preduzetnički, samostalno i usmereno ka rezultatu. U tu svrhu naši vodeći zaposleni stvaraju pogodan manevarski prostor u kojem zaposlenici mogu samoinicijativno i sa odgovornošću da postižu natprosečne rezultate. Na svakog pojedinačnog radnika gleda se kao na osobu sa svim svojim kapacitetima, potrebama i problemima. Ovo se postiže u duhu saradnje i međusobne podrške, a ne u suprostavljanju. Time se stvara osećaj pripadnosti. Kroz dugoročnu saradnju zadržavamo iskustva zaposlenih i obezbeđujemo kontinuitet u našem preduzeću.

Rukovodeće snage treba da budu primer

nasevrijednosti-saradnici