Mi podstičemo sigurnost pri radu, zaštitu životne sredine i zdravlje radnika, zabranu primene disciplinskih mera, kao i zabranu prisilnog rada i upošljavanja dece, obavezu regulisanja radnog vremena i jasno regulisan način isplaćivanja naknada. Sa dobavljačima se ugovaraju obaveze ispunjavanja socijalnih i ekoloških standarda, koje preduzeće dobavljača mora ispoštovati. Kodeks bazira na normama “Međunarodne organizacije rada” (International Labour Organization) i obavezuje dobavljače da poštuju propisane kodekse ponašanja, da se pridržavaju određenih postupaka u procesu proizvodnje i da ispunjavaju propise o zaštiti radnika.

Nezavisne kontrole obezbeđuju pridržavanje ugovorenih obaveza

Nekoliko nezavisnih kontrolora, koji ponekad kontrolu sprovode i nenajavljeno, odlaze u pogone i proveravaju da li se poštuju ugovorne obaveze. Između ostalog, Na ovom planu Deichmann sarađuje i sa tehničkim nezavisnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, kao što su npr. TÜV Süd, SGS, Intertek i STR . Ukoliko se otkriju povrede ugovorenih obaveza iz “Code of Conduct” (kodeksa ponašanja), onda se najpre ulažu napori da se promeni način ponašanja dobavljača, između ostalog posredstvom dodatnih obuka. Ako ovakve mere ne urode plodom, raskida se ugovor sa dobavljačem.

Međutim, iskustva duga deset godina pokazuju, da kodeks ponašanja ipak nailazi na razumevanje dobavljača, prepoznajući vrlo brzo korist njegove primene: organizacija funkcioniše efikasnije a kvalitet proizvoda je bolji, kada radnici shvate da im poslodavci na taj način obezbeđuju bolje okvirne uslove za rad. Naravno, treba napomenuti da usled poštovanja kodeksa, dobavljač jača svoju konkurentnost na tržištu.

Kompletan tekst u vezi “Code of Conduct” (kodeks ponašanja) možete naći ovde..