Bezpečnosť pri práci, ochrana životného prostredia a zdravia pracovníkov, zákaz disciplinárnych opatrení a diskriminácie, ako aj detskej alebo nútenej práce, regulovaná pracovná doba a jasne stanovená mzdu – to sú naše požiadavky na všetkých dodávateľov a tí sú povinní ich dodržiavať. V etickom kódexe správania sa, ktorý spoločnosť Deichmann vytvorila a individuálne prispôsobila jednotlivým krajinám sú tieto pravidlá písomne stanovené. Tento kódex stavia na normách Medzinárodnej organizácie práce, International Labour Organization, a stanovuje pre dodávateľov určité spôsoby správania sa, výrobné postupy alebo aj predpisy na ochranu zdravia pracovníkov.

Dodržiavanie etického kódexu

Nezávislí či naši vlastní kontrolóri prichádzajú do výrobných podnikov na kontroly, často neohlásene, aby zistili, či sú stanovené pravidlá dodržiavané aj v praxi. Spoločnosť Deichmann tu spolupracuje s technickými kontrolnými ústavmi, domácimi i zahraničnými, ako napríklad s inštitútmi TÜV Süd, SGS, Intertek a STR . Ak sú odhalené porušovania etického kódexu, snažíme sa najskôr dosiahnuť u dodávateľa zmeny jeho prístupu, často aj dodatočnými školeniami. Ak však tieto opatrenia neprinášajú nápravu, dochádza k výpovedi dodávateľskej zmluvy.

Skúsenosti mnohoročnej práce s týmto etickým kódexom ukazujú, že dodávatelia chápu jeho zmysel a rozumejú jeho nutnej potrebe. Aj v praxi sa ukázalo, že zamestnanci pracujú efektívnejšie a s vyšším dôrazom na kvalitu, keď si uvedomujú, že ich zamestnávateľ pre nich vytvára spoľahlivé a dobré pracovné podmienky. A okrem toho – vďaka vyššej efektivite si posilňuje aj samotný dodávateľ svoju pozíciu voči konkurencii.

Kompletný etický kódex správania sa nájdete tu.