Deichmann vždy bol a stále je rodinnou spoločnosťou. A takto by to malo zostať i v budúcnosti. Rodina majiteľov sa v rámci svojho náboženského presvedčenia cíti byť viazaná kresťanskými zásadami a tieto hodnoty sa snaží implementovať aj do života všedného dňa firmy, vedomá si toho, že realita za ideálom môže často pokrivkávať.

Poslanie spoločnosti Deichmann vystihuje motto „Spoločnosť má slúžiť ľuďom.“ Sú tým myslení naši zákazníci, zamestnanci, dodávatelia i ľudia v núdzi. V tomto zmysle chceme byť v krajinách, v ktorých máme zastúpenie, vždy najlepším predajcom obuvi pre našich zákazníkov. To znamená, že Deichmann ponúka dobré výrobky za najlepšie možné ceny, čo je umožnené iba na základe prísnej kontroly nákladov. Pritom pre nás nie je dosahovanie zisku samoúčelné. Zisky sú nutné preto, aby bolo možné udržiavať spoločnosť silnú, vytvárať nové pracovné miesta, viesť expanziu z vlastných síl a reflektovať sociálne úlohy.

Zákazníci

Širokej vrstve obyvateľstva chceme ponúknuť módnu a kvalitatívne dobrú obuv za čo najvýhodnejšie ceny. V tom vidíme povinnosť nielen podnikateľskú, ale i sociálnu. Zamestnanci spoločnosti Deichmann sú svojím myslením a konaním absolútne orientovaní na zákazníka, a to na všetkých úrovniach v celej spoločnosti. Pri každej našej činnosti je zákazník vždy v strede pozornosti a my tvrdo pracujeme na tom, aby sme si zaslúžili jeho dôveru. Organizačná štruktúra, pracovné postupy a praktická spolupráca v rámci spoločnosti prebiehajú tak, aby vždy smerovali k dosiahnutiu tohto cieľa.

Zamestnanci

Aby sme pre našich zákazníkov boli tým najlepším predajcom obuvi, podávajú naši zamestnanci nadpriemerné výkony. Ich konanie je v rámci jednotlivých pozícií v súlade so základnými myšlienkami spoločnosti a je orientované na výsledok. Naši vedúci pracovníci vytvárajú priestor pre vlastnú iniciatívu zamestnancov, podporujú zodpovednosť a hrdosť na dosiahnuté výsledky. Každého jednotlivého zamestnanca berú ako človeka, jedinca s jeho jedinečnými schopnosťami, potrebami a starosťami. Všetko by sa malo odohrávať v duchu vzájomnosti a pospolitosti. Vzniká tak pocit spolunáležitosti a spolupatričnosti. Skúsenosti, ktoré naši zamestnanci získavajú v priebehu našej vzájomnej spolupráce, sú pre nás veľkou hodnotou a zároveň zaisťujú stabilitu našej spoločnosti. Podporujeme ľudí, ktorí sú pripravení spolupodieľať sa na dosahovaní stanovených cieľov. Stávajú sa tak súčasťou úspechu a rastu našej spoločnosti. Okrem iného pomáhame našim zamestnancom, ktorí sa ocitnú v ťaživej životnej situácii.

Dodávatelia

Deichmann sa snaží nakupovať tovary a služby za čo možno najvýhodnejšie ceny. Dôraz kladieme na férové a partnerské zaobchádzanie s našimi obchodnými partnermi. Pritom dbáme na to, aby ľudia v krajinách, kde sa vyrábajú naše produkty, mohli pracovať v ľudských podmienkach. V tomto sa Deichmann cíti byť viazaný svojím etickým kódexom (Code of Conduct).

Ľudia v núdzi

Deichmann využíva časť svojho zisku z podnikania na to, aby mohol svojim zamestnancom ponúknuť prípadnú sociálnu podporu. Rovnakým spôsobom sa cíti byť rodina Deichmann viazaná kresťanskou zodpovednosťou pomáhať ľuďom v núdzi nielen doma, ale aj v zahraničí. Čím lepšie sa darí spoločnosti, tým viac môže tiež pomáhať ostatným.