Naše produkty podrobujeme rôznym kvalitatívnym, bezpečnostným a materiálovým skúškam a testom na obsah škodlivých látok, ktorými poverujeme nezávislé skúšobné inštitúty. Minimálnym štandardom sú vždy zákonom stanovené normy, pre nás však okrem toho platia aj naše vlastné prísnejšie predpisy.

Nezávislé skúšobné ústavy v krajinách výrobcov vykonávajú príslušné skúšky už v priebehu výroby.

Spolupracujeme s rôznymi renomovanými skúšobnými inštitútmi: