Ние държим да се гарантира сигурност при работата, опазване на околната среда и здравето на служителите, забрана на дисциплинарните мерки и дискриминацията или принудителната и детска работа, точно определено работно време и заплащане. Договаряме взаимни условия за социалните стандарти и стандарти по опазване на околната среда, които дружеството-доставчик следва да спазва. Етичният кодекс, разработен от Deichmann и съгласуван индивидуално с отделните държави, съдържа тези правила. Кодексът се базира на нормите на Международната Организация на Труда и задължава доставчиците да изпълняват определени правила на поведение, производствени методи или условия за гарантиране сигурността на служителите.

Независимият контрол гарантира спазването на стандартите

Наши собствени, както и независими проверяващи лица, посещават обектите на дейност на нашите контрагенти понякога с предизвестие, а друг път – без, за да установят дали условията по договорката се спазват. Тук Deichmann работи с технически сдружения за контрол в държавата и в чужбина като TÜV Süd, SGS, Intertek и STR. В случай че се констатират нарушения на Етичния кодекс, първоначално се прави опит да се постигне промяна в поведението на доставчика – примерно чрез обучения. Ако тези мерки не дадат резултат, договорът за доставки бива прекратяван.

Опитът, натрупан през около десетте години, през които сме работили с Етичния кодекс, сочи, че доставчиците разбират смисъла на тези условия и бързо виждат предимствата от тях: служителите работят по-ефикасно и произвеждат стоки с по-добро качество, ако са с нагласата, че техният работодател създава надеждни и адекватни условия на труд. Успоредно с това, повишената ефективност засилва позицията на доставчика в конкурентната среда.

Пълният текст на Етичния кодекс можете да откриете тук.