Vi arbetar för att skapa säkra arbetsplatser, främja arbetarnas hälsa samt för skydd av miljön, förbud mot disciplinåtgärder och diskriminering, liksom mot barn- och tvångsarbeten. Vi arbetar också för reglerade arbetstider och tydligt reglerade löner. Vi sätter upp bindande villkor för sociala- och miljömässiga standarder som leverantörsföretagen måste följa. Dessa regler är fastlagda i vår Code of Conduct, som Deichmann själv utvecklat och anpassat för varje land. Föreskrifterna är baserade på International Labour Organizations normer och binder leverantörerna till vissa bestämda förhållningssätt, produktionsförfaranden och bestämmelser om skydd av arbetarna.

Regelbundna kontroller säkrar att avtalen följs

Både våra egna och oberoende kontrollanter gör både anmälda och oanmälda besök på företagen för att kontrollera att avtalen följs. Här samarbetar Deichmann bl.a. med tekniska kontrollinstitut inom Tyskland och utomlands, som till exempel TÜV Syd, SGS, Intertek och STR. Upptäcks ett brott mot vår Code of Conduct, försöker man i första att skapa förändring – t.ex. genom vidareutbildning. Hjälper inte dessa åtgärder, avslutas samarbetet med leverantören.

Efter cirka 10 års arbete med Code of Conduct visar dock erfarenheterna att leverantörerna väl förstår syftet och också inser nyttan med dem. De anställda arbetar effektivare och producerar bättre kvalitet när de märker att deras arbetsgivare tillhandahåller rimliga krav och villkor. Genom den ökade effektiviteten stärker leverantören också sin konkurrenskraft.

Ladda ner vår Code of Conduct här.