Deichmann Kingad OÜ, juriidilise isiku kood 14638717,
asukohaaadress Veskiposti 2, 10138, Tallinn, Eesti (edaspidi Deichmann või meie), kirjeldab käesolevas privaatsusteavituses (edaspidi privaatsusteavitus) kasutaja (edaspidi Teie) isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid ja korda veebisaidi www.deichman.lt kasutamisel ja/või kaupade ostmisel.

Isikuandmed on igasugune teave, mida saab otseselt või kaudselt kasutada Teie tuvastamiseks. Isikuandmete hulka kuuluvad Teie perekonnanimi, eesnimi, sünniaeg, e-posti aadress või postiaadress, asukohaandmed ja veebipõhine identifikaator, Teile iseloomulikud omadused. Tunnistame Teie isikuandmete kaitsmise ülimat tähtsust. Deichmann kogub ja salvestab ainult neid Teie andmeid, mis on vajalikud Deichmanni tegevuse eesmärgil. Töötleme isikuandmeid seaduslikult, läbipaistvalt ja õiglaselt, eelnevalt kindlaksmääratud eesmärkidel ja ainult nende eesmärkide saavutamiseks vajalikus ulatuses. Isikuandmete töötlemisel püüame tagada, et Teie isikuandmed on täpsed, turvalised, konfidentsiaalsed ning nõuetekohaselt säilitatud ja kaitstud.

Teie isikuandmete töötlemisel järgime isikuandmete kaitse üldmääruse, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse, samuti seadustega kehtestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.

Kogume Teie isikuandmeid selleks, et võiksime müüa kaupu, kui soovite meilt kaupu osta või kui me soovime neid Teile pakkuda, niivõrd kuivõrd see on vajalik Teie õiguste ja huvide kaitsmiseks või Deichmannile pandud juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Deichmanni veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, toodetele ja teenustele, samuti sotsiaalvõrgustiku pistikprogramme (nt Facebook). Käesolev privaatsusteavitus ei hõlma kolmandate isikute veebilehti, teenuseid ja sisu ning Deichmann soovitab Teil tutvuda selliste kolmandate osapoolte privaatsuseeskirjadega.

Isikuandmete kogumine, säilitamine ja kasutamine

Saame Teilt andmeid, kui kasutate meie veebilehte või Teil on Deichmanniga muid suhteid, näiteks esitate päringuid kaupade kohta, osalete mängudes jms.

Me kogume ja töötleme Teie isikuandmeid järgmistel alustel:
– Teiega lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks;
– kui oleme saanud Teie nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
– kui Deichmanni kohustavad isikuandmeid töötlema vastavad õigusaktid või kui isikuandmete töötlemine on vajalik Deichmanni õigustatud huvides (välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid ei ole tähtsamad).

Teie nõusolekul kogume ja töötleme isikuandmeid, kui Te neid esitades annate selge sõnaga nõusoleku andmete kasutamiseks, samuti juhul, kui võib järeldada, et olete nõustunud nende kasutamisega kindlal eesmärgil (nt registreerudes uudiskirja saamiseks, osaledes küsitlustes, loteriides, esitades tellimuse või vastates muudele kontaktandmetega seotud küsimustele).

Me võime kasutada Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
– kui oleme saanud Teie nõusoleku teha otseturunduspakkumisi, pakkumisi meie mängude ja lojaalsusprogrammide kohta;
– et kaitsta meie või Teie huve, täita juriidilisi kohustusi.
Võime koguda ja töödelda isikustamata statistikaandmeid, et võiksime parandada oma kaubandustegevust, samuti oma veebilehe ja e-poe toimivust, näiteks hinnata, kui palju uudiskirja linke oli avatud. Sel juhul me ei näe, milline isik linki kasutas.

Andmed, mida kogume: – müügitegevuse ja otseturunduse jaoks kogume Teie järgmisi andmeid: pöördumine „härra“/„proua“, nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, sünniaeg, sugu. – Samuti kogume küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil andmeid meie veebilehe kasutamise kohta jms. – Teie nõusoleku alusel võime koguda muid andmeid, mille maht ja eesmärk on määratud Teilt nõusoleku küsimise hetkel, näiteks võime küsida Teilt muid isikuandmeid, mis on vajalikud arvete esitamiseks, kaupade kohaletoimetamiseks, garantiiteenuste osutamiseks, Teie päringutele vastamiseks jne.

Andmete edastamine teistele isikutele:
Deichmann võib edastada Teie isikuandmeid teistele Deichmanni grupi ettevõtetele. Deichmann võib kaasata ettevõtteid, kes abistavad nii müügitegevuses (finantsdokumentide väljastamine, kauba tarnimine Teile jne) kui ka otseturunduses (nagu uudiskirjade saatmine, mängude korraldamine jne). Nendelt partneritelt nõuame, et nad töötleksid Teie isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja kehtivatele andmekaitseseadustele.

Deichmann garanteerib, et Teie isikuandmeid ei müüda, rendita ega anta üle kolmandatele isikutele muul viisil ilma seadusliku aluseta ega kasutata muudel eesmärkidel kui need, milleks neid koguti. Siiski jätame endale õiguse anda Teie kohta teavet, kui oleme seda kohustatud tegema seadustes sätestatud korras või kui seda nõuavad meilt seaduslikul alusel tegutsevad institutsioonid või väärtegusid uurivad institutsioonid.

Isikuandmete töötlemisel tagame andmesubjekti õigused vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele.

1. Teil kui andmesubjektil on järgmised õigused:
1) teada (olla teavitatud) oma isikuandmete töötlemisest;
2) tutvuda oma isikuandmetega, mida Deichmann töötleb;
3) nõuda ebaõigete, ebatäpsete, mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist;
4) nõuda isikuandmete hävitamist, kui neid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks need koguti;
5) nõuda isikuandmete hävitamist, kui neid töödeldakse ebaseaduslikult või kui võtate oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi või ei anna sellist nõusolekut, kui see on tingimata vajalik;
6) mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega või tühistada eelnevalt antud nõusolek;
7) nõuda oma isikuandmete töötlemise peatamist, välja arvatud säilitamine, kui toimub vaidlus või on tarvis kontrollida andmete töötlemise seaduslikkust, andmete õigsust, samuti juhtudel, kui me ei vaja enam Teie andmeid, kuid Te ei taha, et me need hävitaksime;
8) paluda Teie nõusolekul või lepingu täitmise eesmärgil kogutud isikuandmete esitamist hõlpsasti loetavas vormingus või edastada need teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik.

2. Deichmann teeb kõik endast oleneva, et võimaldada Teil kasutada oma andmesubjekti õigusi, kuid me võime mitte täita Teie palvet, kui on tarvis tagada:
1) meile pandud juriidiliste kohustuste täitmine;
2) riigi julgeolek või kaitse;
3) avalik kord, kuritegude tõkestamine, uurimine, avastamine või kriminaalvastutusele võtmine;
4) riigi olulised majanduslikud või finantshuvid;
5) ameti- või kutse-eetika rikkumiste ennetamine, uurimine ja avastamine;
6) andmesubjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse.

3. Isikuandmete esitamise palve võite esitada meile isiklikult, posti teel või elektroonilise side vahenditega. Kontaktandmed selliste palvete esitamiseks leiate siit. Pärast Teie palve saamist võime nõuda Teie isikut tuvastavaid dokumente või mistahes muud täiendavat teavet, mida vajame seoses palvega.

4. Teie palve kättesaamisel vastame Teile hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates Teie palve ja kõigi vastamiseks vajalike dokumentide esitamise kuupäevast. Kui Teie palve on esitatud kirjalikult, vastame Teile kirjalikult, märkides vastuses, millise otsuse oleme teinud ja/või milliseid meetmeid oleme rakendanud Teie nõutud teabe esitamiseks, samuti esitame Teie palutud teabe.

5. Vajaduse korral peatame Teie andmete töötlemise, välja arvatud säilitamine, kuni Teie palve lahendamiseni. Kui võtate oma nõusoleku seaduslikult tagasi, lõpetame viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul, Teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

6. Kui keeldume Teie palve täitmisest, esitame keeldumise argumenteeritud põhjused.

7. Teie nõudmisel esitame Teie isikuandmed tasuta üks kord kalendriaasta jooksul. Kui taotlete neid sagedamini, võime nõuda Teie palvele vastamisega seotud kulude hüvitamist.

8. Kui Te ei nõustu meie toimingute või vastusega Teie palvele, võite meie toimingud ja otsused kaevata edasi Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile.

Facebooki ja Instagrami andmekaitse

Deichmanni veebileht kasutab sotsiaalvõrgustiku facebook.com (Facebook) ja sotsiaalvõrgustiku instagram.com (Instagram) pistikprogramme (Plugins). Neid suhtlusvõrgustikke haldab Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebooki kompanii)

Kogu teavet, mida meile Facebooki ja/või Instagrami sotsiaalvõrgustikus edastate (sealhulgas teated, väljade „Meeldib“ ja „Jälgi“ kasutamine ning muu suhtlus) kontrollib Facebook. Kui käivitate meie veebilehte kasutades pistikprogrammi ja loote ühenduse Facebooki ja/või Instagrami serveritega, saab Teie brauser vastava teate ja pistikprogramm ilmub veebilehele. Sel viisil edastatakse Facebooki ja/või Instagrami serverisse teave, milliseid meie veebilehti olete külastanud. Kui olete sel ajal registreerunud Facebooki ja/või Instagrami kontol, edastab Facebook selle teabe Teie isiklikule Facebooki ja/või Instagrami kontole. Pistikprogrammide funktsioonide kasutamisel (nagu „Meeldib“, kommenteerimine jne) edastatakse need andmed ka Teie Facebooki ja/või Instagrami kontole. Kui te ei soovi, et Facebook ja/või Instagram koguks Teie kohta teavet meie võrgustiku kaudu, peate enne meie veebisaidi külastamist oma Facebooki ja/või Instagrami kontolt välja logima.

Me ei mõjuta Facebooki ja/või Instagrami pistikprogrammide abil kogutavate andmete mahtu, seetõttu anname Teile teavet Teie andmete kasutamise kohta nendes sotsiaalvõrgustikess vaid niipalju, kui see vastab meie teadmiste tasemele. Lisateavet Facebooki kogutavate ja kasutatavate andmete, Teie sellega seotud õiguste ja Teie privaatsuse kaitse kohta leiate Facebooki ja/või Instagrami privaatsusteavitusest.

Facebooki privaatsuspoliitika leiate:
https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Instagrami privaatsuspoliitika leiate:
https://help.instagram.com/155833707900388
Soovitame Teil lugeda Facebooki ja Instagrami privaatsusteavitusi ning pöörduda Facebooki poole, kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas nad Teie isikuandmeid kasutavad

Isikuandmete kasutamine reklaami- ja turu-uuringute eesmärgil

Otseturunduse, mängude ja lojaalsusprogrammis osalemise eesmärgil kogutakse ja töödeldakse Teie isikuandmeid ainult Teie eelneval nõusolekul. Kui olete andmed enda kohta esitanud Facebooki kaudu, mõistame, et nõustute esitatud telefoninumbril või e-posti teel saama Deichmanni teenusepakkumisi. Teil on õigus nõusolekut mitte anda ja antud nõusolek hiljem tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel lõpetab Deichmann andmete töötlemise viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul pärast Teie palve ja palve täitmiseks vajaliku teabe kättesaamist.

Otseturunduse eesmärgil me:
– saadame uudiskirju uusimate pakkumiste / toodete reklaamiga;
– white mail (postisaadetised)
– registreerime püsikliendiks lojaalsusprogrammides;
– pakume osalemist loteriides.

Kui olete andnud nõusoleku otseturunduseks, võime Teile saata näiteks oma toodete reklaami või muid meie toodete pakkumisi või pakkuda Teile osalemist auhinnamängudes või loteriides. Reklaamteateid ja otseturunduspakkumisi saadame viisidel, milleks olete jätnud oma kontaktandmed. Näiteks e-posti teel, kui annate meile oma e-posti aadressi, telefoni, SMSi või mobiilirakenduste kaudu, kui annate meile oma mobiiltelefoni numbri, tavapostiga (postisaadetis), kui annate meile oma postiaadressi.

Kasutades Teie andmeid, võime luua ja hallata kasutajaprofiili, et võiksite saada just Teile mõeldud reklaame, mis meie arvates võivad Teile erilist huvi pakkuda. Kuid Te võite sellise profiili loomisega mitte nõustuda või oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Kui nõustute oma isikuandmete kasutamisega üldistel reklaami- ja turunduseesmärkidel, võime kasutada Teie andmeid oma veebilehtede, reklaami ja turu-uuringute efektiivsuse analüüsimiseks ja tõhususe parandamiseks ning muudel ettevõtte turunduse ja müügi eesmärkidel. Sel juhul kasutame Teie isikustamata andmeid.

Meie võime või meie partnerid võivad Teiega võtta ühendust telefoni või e-posti teel, et teavitada Teid kauba kohaletoimetamisest (nt saata SMS-i saabunud saadetise kohta), samuti muudes kauba kohaletoimetamisega seotud küsimustes (nt täpsustada tarneaadressi, tarneaega jne). Ühtki sellist teadet ei peeta otseturunduse tegevuseks.

Taganemisõigus

Kui töötleme isikuandmeid Teie nõusolekul, võite oma nõusoleku igal ajal täielikult või osaliselt tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei kohusta meid automaatselt Teie andmeid hävitama ega andma Teile teavet Teie töödeldavate andmete kohta. Selleks, et teostaksime need toiminguid, peate esitama eraldi palve.

Kui soovite kasutada oma õigust isikuandmete töötlemisest loobuda, siis kirjutage meile aadressil: Deichmann Kingad OÜ, Veskiposti 2, 10138, Tallinn, Estonia või e-posti teel: deichmann-kingad@deichmann.com

Automaatselt kogutavad andmed (mitte isikuandmed)

Turunduse ja optimeerimise eesmärgil kasutatava teabe kogumiseks ja salvestamiseks kasutame oma veebilehel teatud jälgimistööriistu. Meie veebileht kasutab selleks GA360 süsteemi.

Meie veebilehe külastamisel salvestatakse automaatselt andmed, mis ei võimalda meil Teie isiku kohta mingeid järeldusi teha, näiteks Teie internetiteenuse pakkuja nimetus (võib olla Teie ettevõtte nimi, kui see on ettevõtte võrk), veebileht, mida varem külastasite, teave, mille avasite meie veebilehel, külastamise kuupäev ja kellaaeg, kasutatav operatsioonisüsteem ja veebilehitseja versioon.

Neid andmeid kogutakse ja töödeldakse anonüümselt ainult selleks, et muuta meie veebileht ja e-pood atraktiivsemaks, selle sisu rikastamise ja funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. Neid andmeid ei müüda ega edastata kolmandatele isikutele.

Me ei soorita ilma Teie sõnaselge nõusolekuta järgmisi toiminguid :
– ei kogu Teie kohta isikliku olemusega teavet;
– ei edasta seda teavet kolmandatele isikutele või turu-uuringutega tegelevatele isikutele;
– ei seo kogutavat teavet Teie isikuandmetega (perekonnanimi, aadress jne).

Küpsised

Meie veebileht kasutab küpsiseid, mis kiirendavad meie veebilehel otsingut, loovad kasutajasõbraliku veebikeskkonna, esitavad sisu tõhusamalt ja usaldusväärsemalt. Küpsised on väiksed tekstifailid, mis laetakse Teie arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised võimaldavad meil näha, kui sageli meie lehti külastatakse, analüüsida ja hinnata otsinguid ning täiustada oma veebilehte ja Teie teenindamist.

Me kasutame seansiküpsiseid ja püsiküpsiseid. Seansiküpsised tähendavad seda, et meie veebilehe sulgemise järel kustutatakse need Teie arvuti kõvakettalt. Püsiküpsised jäävad Teie arvutisse ja kui külastate meie veebilehte järgmisel korral, võimaldavad need meil Teid ära tunda.

Küpsistest saate alati loobuda. Kui Te ei soovi küpsiste salvestamist oma arvutisse või muusse lõppseadmesse, saate muuta oma veebilehitseja seadeid ja lülitada välja kõik küpsised või need ükshaaval sisse/välja lülitada. Juhime tähelepanu sellele, et mõnel juhul võib see aeglustada meie kodulehe lehitsemist, piirata teatud funktsioonide toimimist või blokeerida juurdepääsu veebilehele. Lähemat informatsiooni võite leida AllAboutCookies.org või www.google.com/privacy_ads.html. Soovides küpsised kustutada või mitte lubada nende salvestamist mobiiltelefoni või teise sarnasesse seadmesse, peaksite järgima selle seadme või seadmes kasutatava veebilehitseja seadeid.

Soovides kasutada meie veebilehel ostukorvi funktsiooni, peate lubama seansi- ja püsiküpsiste kasutamise.

Küpsiseid kasutame järgmistel eesmärkidel:
-et külastades meie veebilehte saaksite kasutada ja hallata oma ostukorvi;
– et meie veebilehe järgmisel külastamisel me tunneksime Teid ära ja võiksime näidata Teie ostukorvi varasemat seisundit (makse- ja tarneviise, tarneriiki);
– teatud teenuste osutamiseks (veebilehe lehitsemine Teie valitud keeles või meie veebilehe isikupärastatud kasutamine), samuti kodulehe täiustamiseks;
– et saaksime kujundada oma veebilehe nii, et see vastaks veel paremini klientide vajadustele;
– teenuste arendamiseks ning meie veebilehe ja teenuste kasutamise analüüsiks (näiteks kaupade otsing);
– sihtturunduse täiustamiseks.

Järgides kehtivaid seadusi ,võime kombineerida küpsiste abil saadud teavet isiku kohta muul viisil saadud teabega, näiteks teabega teenuste kasutamise kohta.

Püsiküpsiseid säilitame maksimaalselt kaks aastat, pärast seda need kustutatakse automaatselt. Jälgimispikslid (Tracking-Pixel) täidavad sarnast funktsiooni kui küpsised. E-poes kasutatavad jälgimispikslid võimaldavad meil hinnata külastajate käitumist, uudiskirjades avavad nad pakkumisi korduvates väljamüükides. Need andmed on anonüümsed ega ole seotud kasutaja isikuandmetega tema arvutis ega ühegi andmepangaga.

Meie veebilehel olevate jälgimispikslite eest kaitsmiseks saate kasutada mitmesuguseid tööriistu, nagu bugnosy või AdBlock (Firefoxile). Jälgimispikslite keelamiseks meie uudiskirjades peate oma meiliprogrammi konfigureerima nii, et see ei näitaks Teie kirjades HTML-tüüpi teavet. Spetsiaalsed pikslid püütakse kinni ka siis, kui loete sissetulevaid e-kirju võrguühenduseta.

Criteo kasutamine

Meie veebileht kasutab küpsiseid / reklaami ID-sid reklaamieesmärkidel. See võimaldab meil näidata oma reklaame külastajatele, kes huvituvad meie toodetest partnerite kodulehtedel, rakendustes ja e-kirjades. Korduva reklaami kohaldamise tehnoloogiates kasutatavad küpsised või reklaami ID ja digitaalne reklaam põhineb Teie varasemal sirvimiskäitumisel. Seda tüüpi reklaamidest keeldumiseks külastage järgmisi veebilehti:
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Usaldusväärsete reklaamipartneritega võime jagada sellist teavet, nagu tehnilised identifikaatorid Teie registreerimisandmetest meie veebilehel või meie CRM-süsteemis. See võimaldab Teie seadmete ja/või keskkondade sidumist ja Teile sujuva kasutuskogemuse pakkumist Teie kasutatavates seadmetes ja keskkondades. Täpsemat teavet nende sidumisvõimaluste kohta leiate privaatsuspoliitikast, mille leiate nimetatud platvormidel või allpool.

Criteo privaatsuspoliitika: http://www.criteo.com/privacy

Interneti turvalisus

Deichmann kohaldab Teie brauseri kaudu standardseid turvameetmeid, mida nimetatakse SSL-krüptimiseks.

Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Teie esitatud isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku kasutamise võimaluse eest krüptime need SSL-protseduuri kasutades. Käesoleval ajal on see andmeedastusviis kõige populaarsem ja turvalisem. Seda kasutatakse alati, kui edastatakse andmeid, millele kohaldatakse kaitset.

SSL (Secure-Socket-Layer) protseduur kaitseb andmeid, mida klient saadab interneti kaudu ettevõtte serverisse.

SSL pakub kolme kaitsetaset:
– sisestatud andmed, mida kavatsetakse edastada, krüptitakse;
– tagatakse, et vorm edastatakse selle avanud serverisse;
– kontrollitakse, et andmed jõuavad asjakohase adressaadini täielikult ja muutmata.

SSL-krüptitud aadressid on Teie brauseris märgitud lukusümboliga. Turvaline ühendus on tavaliselt nähtav aadressist, mis algab „https: //“. Turvasertifikaadi kohta saate täpsemat teavet, kui klõpsate kaks korda luku sümbolil.

Andmete turvalisus

Meie kasutatavad tehnilised ja korralduslikud meetmed tagavad Teie andmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku kaotsimineku, muutmise ja volitamata juurdepääsu, avalikustamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Me ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui seda nõuavad töötlemise eesmärgid või kohaldatavad seadused, kui nendes on sätestatud andmete pikem säilitusperiood.

Püüame mitte säilitada aegunud või mittevajalikku teavet ning tagada, et isikuandmed ja muu klienditeave on ajakohane ja õige.

Kustuta küpsised

Seaduseaktid

1. Peamised seaduseaktid
Peamised seaduseaktid, mis reguleerivad Teie poolt Deichmannile esitatud isikuandmete
Töötlemist, on järgmised: isikuandmete kaitse üldmäärus, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadus, nende kehtivad redaktsioonid.

2. Autoriõigus ja muud kaitseõigused
Kui pole sõnaselgelt öeldud teisiti, on kogu meie veebilehe sisu, sealhulgas tekst, fotod, pildid, diagrammid, heli- ja videosisu, meie omand. Seda autoriõigustega kaitstud sisu tohib ilma nõusolekuta kasutada ainult isiklikel eesmärkidel, st mitte avalikel ega ärilistel eesmärkidel (andmete kopeerimine). Selle sisu muutmiseks, tõlkimiseks teistesse keeltesse või muul viisil töötlemiseks on vajalik Deichmanni kirjalik nõusolek.

Registreeritud Deichmann SE kaubamärkide või logode mistahes sobimatu või loata kasutamine on keelatud.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et meie autoriõiguste või muude sarnaste õiguste rikkumine võib tuua kaasa vastutuse tsiviil- ja/või kriminaalkorras.

3. Nende eeskirjade uuendamine
Seoses alaliste tehniliste ja juriidiliste uuendustega võime seda privaatsusteatist või selle mis tahes osa uuendada või muuta ilma Teile ette teatamata. Seetõttu palume enne meie pakkumiste kasutamist tutvuda privaatsusteavituse kehtiva versiooniga.
Kui teeme selles privaatsusteavituses olulisi muudatusi, avaldame uuendatud versiooni oma veebilehel.

4. Vastutuse piiramine
Meie veebilehed võivad sisaldada linke teiste teenusepakkujate veebilehtedele. Deichmann ei tea, mis on teiste teenusepakkujate veebilehtedel, ning seetõttu ei garanteeri ega võta vastutust teiste teenusepakkujate veebilehtede sisu või mistahes võimalike rikkumiste eest.

Sellel veebilehel esitatud teave on koostatud hoolikalt ja kontrollitud. Siiski ei saa me võtta vastutust andmete asjakohasuse, täpsuse, täielikkuse ja/või kvaliteedi eest.

Selle veebilehe eesmärk on pakkuda üldist teavet, mis ei asenda siiski spetsialistide nõuandeid. Deichmann ei võta endale mingit vastutust toimingute eest, mis on sooritatud, juhindudes sellest veebilehest.

Selle veebilehe kasutaja kasutab andmeid ja laadib andmed alla omal riisikol. Deichmann ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest, eelkõige kasutaja andmekogumite, riist- ja/või tarkvara kahjustamise korral.

5. Päringud Deichmannile
Kui Teil on meie privaatsusavalduse kohta küsimusi, saatke meile e-kiri aadressil deichmann-kingad@deichmann.com, teemareale märkige „Andmekaitse“.

Content Square’i andmete kogumine

1. Meie veebileht teeb koostööd andmeanalüüsi ettevõttega ContentSquare (Content Square S.A.S), mis kasutab küpsiseid (Cookies). Tekstiandmed kogutakse ja salvestatakse Teie arvutisse, see võimaldab meil analüüsida Teie andmeid meie veebilehe kasutajana.

2. Kui külastate meie lehte, võidakse Teie kohta koguda järgmist teavet:
kaks bitti kasutaja väljakutsutud süsteemi IP-aadressist;
• teave väljakutsuva süsteemi operatsioonisüsteemi kohta;
• külastatud veebilehed;
• leht, millelt kasutaja meie lehele pääsesite (nn Referrer URL);
• lehed, mille olete külastatavalt lehelt välja kutsunud.
• veebilehel viibimise kestus;
• meie lehe külastamise kuupäev ja kellaaeg;
• teave interaktsioonide kohta lehe elementidega (klõpsud, hiire asend, kerimine, heledus, teravustamine, anonüümne HTML-sisu);
• toodetega seotud ostuandmed (ostu ID, summa kokku, maksude summa, tarnekogus, toote kogusumma, toote ID, toote nimetus, tootekategooria);
• kasutatava seadme ekraani eraldusvõime.

3. ContentSquare kasutab kogutud informatsiooni selleks, et hinnata kasutaja käitumist lehel, anda aru veebilehe operaatorite tegevusest ning pakkuda muid veebilehe tegevuse ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. See kasutamine on pseudonüümitud.

4. Kui soovite, et ContentSquare ei annaks ülevaadet Teie käitumisest lehel (nagu on kirjeldatud eelmises lõigus), võite integreerida oma brauserisse väljalülitamise lisandmooduli.

5. Lisateabe saamiseks klõpsake siin: http://optout.content-square.net/. Ekraanilugeja toe sisselülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + Z. Klaviatuuri otseteede kohta lisateabe saamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + kriips.

Dynamic Yieldi kasutamine

See veebileht kasutab Dynamic Yieldi teenuseid, mis on Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, 10117 Berliin) soovitustööriist. Meie veebipood on optimeeritud Dynamic Yieldi viitetööriista abil. Kui Te külastate meie lehte, kohaldatakse Teie individuaalsetele vajadustele kohandatud soovitusi ja sisu. Seejuures kasutame Teie varem külastatud veebilehtede sisu, et soovitada Teile meie veebipoe sirvimisel võrreldavaid, sarnaseid, seotud tooteid või muud sisu, mis võib olla Teie jaoks asjakohane ja aktuaalne.

Dynamic Yield kogub pseudonüümset teavet Teie tegevuse kohta meie veebilehel. Protsess kasutab küpsiseid ja loob juhuslikult genereeritud ID (parooli), mis jäädvustab ja salvestab ainult pseudonüümseks muudetud teavet. Teie IP-aadressid salvestatakse ainult anonüümselt. Teid ei saa sirvimise ajal ega hiljem isiklikult tuvastada. Dynamic Yieldi võite välja lülitada, klõpsates allolevat linki. Kui seda teete, luuakse loobumisküpsis, mis takistab edaspidi andmete kogumist, mis on seotud Teie külastustega meie veebilehel: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

Lisateavet meie kasutatavate jälgimistehnoloogiate kohta leiate aadressilt: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/