Datu aizsardzība un privātums

SIA Deichmann apavi, juridiskās personas kods 40203188880, juridiskā adrese – Kaļķu iela 15 – 3B, Rīga, LV-1050 (turpmāk „Deichmann“ vai „Mēs“) šajā paziņojumā par privātumu (“Paziņojums par konfidencialitāti”) apraksta lietotāju (turpmāk – Jūs), izmantojot vietni www.deichman.lt un (vai) pērkot tajā preces, personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatprincipus un kārtību.

Personas dati ir jebkura informācija, ko var tieši vai netieši izmantot, lai Jūs identificētu. Personas dati ietver Jūsu uzvārdu, vārdu, dzimšanas datumu, e-pasta vai pasta adresi, atrašanās vietas informāciju un interneta identifikatoru, Jums raksturīgās īpašības.

Mēs atzīstam Jūsu personas datu aizsardzības ārkārtīgi svarīgu nozīmi. „Deichmann“ apkopo un glabā tikai Jūsu datus, kas nepieciešami „Deichmann“ darbībai. Mēs apstrādājam personas datus likumīgi, pārskatāmi un godīgi, iepriekš noteiktiem mērķiem, tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Apstrādājot personas datus, mēs cenšamies nodrošināt, lai Jūsu personas dati būtu precīzi, droši, konfidenciāli, kā arī pareizi glabāti un aizsargāti.

Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs ievērojam Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas, Latvijas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu, kā arī tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Mēs ievācam Jūsu personas datus, lai veiktu tirdzniecības darbības, kad vēlaties iegādāties preces no Mums vai kad mēs vēlamies tās piedāvāt Jums, kā arī tiktāl, cik tas nepieciešams, lai aizsargātu Jūsu tiesības un intereses, vai izpildītu „Deichmann“ juridiskos pienākumus.

„Deichmann“ vietne var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm, produktiem un pakalpojumiem, kā arī sociālo tīklu paplašinājumus (piem., sociālā tīkla „Facebook“ spraudņus). Šis Konfidencialitātes paziņojums neattiecas uz trešo pušu vietnēm, pakalpojumiem un saturu, un Deichmann mudina jūs iepazīties ar šādu trešo pušu Privātuma politiku.

Personas datu vākšana, uzglabāšana un izmantošana

Mēs saņemam datus no Jums, kad izmantojat mūsu vietni vai Jums ir citas attiecības ar „Deichmann“, piemēram, veicot preču pieprasījumus, piedaloties spēlēs utt.

Mēs ievācam un apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz šādiem principiem:
– Lai noslēgtu un/vai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu;
– Saņemot Jūsu piekrišanu par personas datu apstrādi;
– Ja „Deichmann“ veikto personas datu apstrādi nosaka attiecīgie tiesību akti un kad personas datu apstrāde ir nepieciešama „Deichmann“ likumīgajām interesēm (ja vien datu subjekta intereses nav svarīgākas).

Ar Jūsu piekrišanu mēs apkopojam un apstrādājam personas datus, kad Jūs sniedzat nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai un kad var secināt, ka esat piekritis to izmantošanai noteiktam mērķim (piemēram, reģistrējoties informatīvā izdevuma saņemšanai, piedaloties aptaujās, loterijās vai balvu spēlēs, veicot pasūtījumu vai atbildot uz citu kontaktinformāciju).

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:
– Sniegt Jums ar Jūsu piekrišanu tiešā mārketinga piedāvājumus, piedāvājumus par Mūsu spēlēm un lojalitātes programmām;
– Aizsargāt savas vai Jūsu intereses, pildīt juridiskos pienākumus.
Mēs varam vākt un apstrādāt depersonalizētu statistiku, lai palīdzētu uzlabot Mūsu tirdzniecības veiktspēju, kā arī, Mūsu vietnes un e-veikala veiktspēju, piemēram tā Mēs novērtējam, cik daudz informatīvo izdevumu saišu bija atvērtas. Šajā gadījumā mēs neredzam, kura persona izmantoja saiti.

Mūsu apkopotie dati:

– Pārdošanas aktivitātēm un tiešā mārketinga piedāvājumiem Mēs no Mums ievācam šādus datus: “Kungs” / “kundze”, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, dzimšanas datums, dzimums.
– Mēs arī apkopojam datus par to, kā izmantojat mūsu vietni, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, kas saistītas ar tīmekļa pārlūkošanu u.t.t.

– Ar Jūsu piekrišanu Mēs varam vākt citus datus, kuru apjoms un mērķis ir definēts brīdī, kad lūdzam Jūsu piekrišanu, piemēram, Mēs varam lūgt Jums citus personas datus, kas nepieciešami rēķinu izrakstīšanai, preču piegādei, garantijas pakalpojumu sniegšanai. , atbildot uz Jūsu jautājumiem utt.

Datu sniegšana citām personām:
„Deichmann“ var nodot Jūsu personas datus citiem „Deichmann“ grupas uzņēmumiem. „Deichmann“ var izmantot arī uzņēmumus, kas palīdz ar pārdošanas darbībām (piemēram, rakstot finanšu dokumentus, piegādājot Jums preces utt.), kā arī ar tiešo mārketingu (piemēram, informatīvo izdevumu sūtīšanu, spēļu organizēšanu utt.). Mēs pieprasām, lai šādi partneri apstrādātu Jūsu datus tikai saskaņā ar Mūsu sniegtajiem norādījumiem un piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

„Deichmann“ garantē, ka Jūsu personas dati netiks pārdoti, iznomāti vai citādi nodoti trešajām personām bez likumīga pamata, kā arī netiks izmantoti citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem tie tika vākti. Tomēr Mēs paturam tiesības sniegt informāciju par Jums, ja Mums tas ir jādara saskaņā ar likumu vai ja to pieprasa likumīgas iestādes, vai kriminālvajāšanas iestādes.

Apstrādājot personas datus, Mēs garantējam datu subjekta tiesības saskaņā ar Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu.

1. Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības:
1) Zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi;
2) Piekļūt saviem personas datiem, ko apstrādā uzņēmums „Deichmann“;
3) Pieprasīt nekorektu, neprecīzu, nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu, labošanu;
4) Pieprasīt personas datu iznīcināšanu, kad tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika vākti;
5) Pieprasīt personas datu iznīcināšanu, ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai ja atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei, vai nedodat tādu piekrišanu, kas ir nepieciešama;
6) Nepiekrist personas datu apstrādei vai atsaukt iepriekš doto piekrišanu;
7) Pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes apturēšanu, izņemot uzglabāšanu, strīda gadījumā vai apstrādes likumības, datu pareizības pārbaudes, kā arī gadījumos, kad Jūsu dati mums vairs nav nepieciešami bet jūs nevēlaties, lai mēs to iznīcinātu;
8) Lūgt sniegt, ja tehniski iespējams, viegli lasāmā formātā savus personas datus, kas savākti ar Jūsu piekrišanu vai līguma izpildes nolūkā, vai nodot tos citam datu pārzinim;

2. „Deichmann cenšas ļaut Jums pilnībā īstenot savas kā datu subjekta tiesības, taču Mēs varam neizpildīt Jūsu pieprasījumus, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu:
1) Mums uzlikto juridisko pienākumu izpildi;
2) Valsts drošība vai aizsardzība;
3) Sabiedriskā kārtība, noziedzīgu nodarījumu novēršana, izmeklēšana, atklāšana vai saukšana pie atbildības par tiem;
4) Svarīgas valsts ekonomiskās vai finansiālās intereses;
5) Dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršana, izmeklēšana un atklāšana;
6) Datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

3. Jūs varat iesniegt pieprasījumus par saviem personas datiem mums personīgi, pa pastu vai elektroniski. Kontaktinformācija šādiem pieprasījumiem ir atrodama šeit. Pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas Mēs varam pieprasīt dokumentus vai informāciju, kas Jūs identificē, kā arī jebkuru citu papildu informāciju, kas Mums ir nepieciešama saistībā ar pieprasījumu.

4. Pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas Mēs Jums atbildēsim ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Jūsu pieprasījuma datuma un visu atbildes sniegšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas. Ja Jūsu pieprasījums ir iesniegts rakstiski, Mēs Jums atbildēsim rakstiski, norādot, kādu lēmumu esam pieņēmuši un/vai kādas darbības esam veikuši, kā arī sniegsim Jūsu pieprasīto informāciju.

5. Ja nepieciešams, Mēs apturēsim Jūsu datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, līdz Jūsu pieprasījums tiks atrisināts. Ja Jūs likumīgi atsaucat savu piekrišanu, Mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā, pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

6. Ja Mēs atsakāmies izpildīt Jūsu pieprasījumu, Mēs skaidri norādīsim šāda atteikuma pamatojumu.

7. Mēs sniedzam Jūsu datus pēc Jūsu pieprasījuma bez maksas reizi kalendārajā gadā. Ja piesakāties biežāk, Mēs varam iekasēt maksu par datu sniegšanu, kas atbilst izmaksām par atbildi uz Jūsu pieprasījumu.

8. Ja Jūs nepiekrītat Mūsu rīcībai vai atbildei uz Jūsu pieprasījumu, Jūs varat pārsūdzēt Mūsu rīcību un lēmumus Datu valsts inspekcijā.

„Facebook“ un „Instagram“ datu aizsardzība

„Deichmann“ vietne izmanto spraudņus sociālajam tīklam facebook.com („Facebook“) un sociālajam tīklam instagram.com („Instagram“). Šos sociālos tīklus pārvalda „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook” Company).

Visu informāciju, ko mums sniedzat Facebook un/vai Instagram sociālajos tīklos (ieskaitot paziņojumus, lauku “Patīk” un “Seko” izmantošanu un citu saziņu), kontrolē Facebook. Kad izmantojat Mūsu vietni, lai piekļūtu vietnes lapām ar šādu spraudni, jūs izveidojat savienojumu ar Facebook un/vai Instagram serveriem, Jūsu pārlūkprogramma saņem paziņojumu, un tīmekļa lapā tiek parādīts spraudnis. Tādā veidā informācija par to, kuras mūsu vietnes lapas esat apmeklējis, tiek pārsūtīta uz Facebook un/vai Instagram serveri. Ja šobrīd esat reģistrējies kā Facebook un/vai Instagram biedrs, Facebook attiecina šo informāciju uz Jūsu personīgo Facebook un/vai Instagram lietotāja kontu. Izmantojot spraudņa funkcijas (piemēram, nospiežot pogu “Patīk”, komentējot utt.), šie dati tiek piešķirti arī Jūsu Facebook un/vai Instagram kontam. Ja nevēlaties, lai Facebook un/vai Instagram apkopotu datus par Jums, izmantojot Mūsu tīklu, pirms mūsu vietnes apmeklēšanas jums ir jāizrakstās no sava Facebook un/vai Instagram konta.

Mēs neietekmējam Facebook un/vai Instagram spraudņu apkopoto datu apjomu, tāpēc sniedzam Jums informāciju par Jūsu datu izmantošanu šajos sociālajos tīklos, kas atbilst Mūsu zināšanu līmenim. Plašāku informāciju par Facebook apkopotajiem un izmantotajiem datiem, savām tiesībām šajā sakarā un privātuma iespējām varat atrast Facebook un/vai Instagram privātuma paziņojumos.

„Facebook“ socialinio tinklo privatumo sąlygas galite rasti:
https://www.facebook.com/privacy/explanation;

„Instagram“ socialinio tinklo privatumo sąlygas galite rasti:
https://help.instagram.com/155833707900388

Mēs iesakām izlasīt paziņojumus par konfidencialitāti pakalpojumā Facebook un Instagram un tieši sazināties ar Facebook, ja jums ir kādi jautājumi par to, kā viņi izmanto Jūsu personisko informāciju.

Personas datu izmantošana reklāmas un mārketinga nolūkos

Tiešā mārketinga, spēļu un dalības lojalitātes programmā nolūkos tiek vākti un apstrādāti Jūsu personas dati tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu. Ja esat sniedzis informāciju par sevi, izmantojot Facebook, Mēs saprotam, ka piekrītat, ka mēs varam sniegt jums Deichmann pakalpojumu piedāvājumus pa kontakttālruni un e-pastu. Jums ir tiesības nedot savu piekrišanu un vēlāk to atsaukt, ja esat to devis. Atsaucot piekrišanu, Deichmann nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, pēc Jūsu pieprasījuma un pieprasījuma izpildei nepieciešamās informācijas saņemšanas pārtrauks datu apstrādi.

Tiešā mārketinga nolūkos Mēs:
– nosūtām biļetenus ar jaunākajiem piedāvājumiem/produktu sludinājumiem;
– „white mail” (pasta sūtījumi)
– reģistrējam, kā pastāvīgais klients lojalitātes programmās;
– piedāvājam piedalīties izlozēs.

Ar Jūsu piekrišanu tiešajam mārketingam Mēs varam, piemēram, nosūtīt Jums dažādas Mūsu produktu reklāmas, vai citus piedāvājumus, vai piedāvājums piedalīties balvu spēlēs, vai loterijās. Mēs nosūtīsim reklāmas ziņojumus un tiešā mārketinga piedāvājumus tādos veidos, kā esat atstājis savu kontaktinformāciju. Piemēram, pa e-pastu, ja norādāt mums savu e-pasta adresi. Pa tālruni, īsziņu vai mobilajām lietotnēm, ja sniedzat mums savu (mobilā) tālruņa numuru. Ar parasto pastu (pasta sūtījumu), ja norādāt mums savu adresi.

Turklāt, izmantojot savus datus, Mēs varam izveidot un uzturēt lietotāja profilu, lai sniegtu jums reklāmas, kuras, mūsuprāt, varētu jūs īpaši interesēt. Tomēr jūs varat nepiekrist profila izveidei un atsaukt piekrišanu jebkurā laikā.

Ja Jūs dodat savu piekrišanu, ka Jūsu personas dati tiek izmantoti vispārīgiem reklāmas un mārketinga nolūkiem, Mēs varam izmantot Jūsu datus, lai analizētu un uzlabotu Mūsu vietņu efektivitāti, reklāmu un tirgus izpēti, kā arī citiem mārketinga un pārdošanas mērķiem. Šajā gadījumā Mēs izmantojam Jūsu depersonalizētos datus.

Mēs vai Mūsu partneri varam ar Jums sazināties pa telefonu vai e-pastu, lai informētu Jūs par preču piegādi (piem., nosūtītu SMS paziņojumu par saņemto sūtījumu), kā arī citiem ar preču piegādi saistītiem jautājumiem (piem., pārbaudīt piegādes adresi, piegādes laiku utt.). Ne visi šie ziņojumi tiek uzskatīti par tiešā mārketinga piedāvājumiem.

Atteikuma tiesības

Ja Mēs apstrādājam personas datus ar Jūsu piekrišanu, Jūs jebkurā laikā varat pilnībā vai daļēji atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neuzliek Mums automātiski pienākumu iznīcināt Jūsu datus, vai sniegt Jums informāciju par Jūsu datiem, kurus Mēs apstrādājam, tāpēc, lai Mēs varētu veikt arī šīs darbības, Jums šāds pieprasījums ir jānorāda atsevišķi.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atteikties no personas datu apstrādes, lūdzu, rakstiet mums uz: SIA Deichmann apavi, Kaļu iela 15 – 3B, Rīga, LV-1050 vai pa e-pastu: deichmann-apavi@deichmann.com.

Automātiski saglabāta informācija (ne personas dati)

Izmantojot noteiktu izsekošanas rīku savas vietnes lapās, Mēs apkopojam un uzglabājam informāciju, kas tiek izmantota mārketingam nolūkiem un optimizācijai. Mūsu vietnē šim nolūkam tiek izmantota sistēma GA360.

Apmeklējot Mūsu vietni, automātiski tiek saglabāti dati, kas neļauj Mums izdarīt nekādus secinājumus par Jums, piemēram, Jūsu interneta piekļuves nodrošinātāja nosaukums (var būt Jūsu uzņēmuma nosaukums, ja tas ir korporatīvais tīkls), vietne, kuru apmeklējāt iepriekš, informācija, kuru esat “izsaucis” Mūsu vietnē, attiecīgais datums un laiks, izmantotā operētājsistēma un attiecīgās pārlūkprogrammas versija.

Šie dati tiek vākti un apstrādāti anonīmi, tikai tāpēc, lai padarītu mūsu vietni un e-veikalu pievilcīgāku, bagātāku un funkcionālāku. Šie dati netiek pārdoti vai nodoti trešajām personām.

Šādus rīkus bez Jūsu skaidras piekrišanas Mēs neizmantosim:
– Apkopot personisko informāciju par Jums;
– Nodot šo informāciju trešajām personām vai personām, kas veic mārketinga izpēti;
– Saistīt informāciju ar savu personisko informāciju (vārds, adrese utt.).